Søer og vandhuller

Anlæg af søer og mindre vandhuller er et rigtigt godt tiltag for en lang række arter - både jagtbare og ikke-jagtbare. Vand giver liv!

 

I gennem en årrække har det været muligt at ansøge om tilskud til anlæg af søer over 600 m2. Tilskuddet størrelse varierer lidt fra år til år, men har de senere år været på 15.000,- Det kan således lade sig gøre at anlægge en sø for en relativ beskeden sum penge i egenbetaling.

 

Når man anlægger søer er der en række ting man skal tage højde for - og have styr på. Man bør på forhånd tage højde for at der kan findes ledninger i jorden - strøm, vand, telefon, osv. - som man selvfølgelig helst ikke skal grave over. Derudover bør det undersøges om arealet i forvejen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 eller om der er andre begræsninger der kan forhindre projektet. Jeg mener at første step altid bør være en indledende screening af arealet, der kan vise om projektet kan lade sig gøre eller om man bør droppe idéen.

 

Først og fremmest skal man selvfølgelig have en fornemmelse af om det er realistisk at anlægge en sø på arealet. Kan den holde vand? Derudover skal man indhente en eller flere tilladelser til afhængig af hvilken status det areal man ønsker at anlægge søen på har. i forbindelse med tilladelsen stilles der som regel en række krav fra myndighedernes side. Sædvanligvis må der ikke fodres i eller i umiddelbar nærhed af vandet, der må ikke udsættes ænder, fisk og krebs, og der er en række krav til hvordan søen rent praktisk skal anlægges og den opgravede jord planeres ud.

 

Man bør på forhånd tage højde for at der kan findes ledninger i jorden - strøm, vand, telefon, osv. - som man selvfølgelig helst ikke skal grave over.

 

Selve udformningen af søen skal der også tages stilling til. Ofte vil terrænnet diktere nogle begræsninger - vand løber som bekendt nedad - men man skal overveje hvor stor og dyb søen skal være, hvordan man forventer vandstanden svinger hen over året osv. I forhold til vildt - typisk vil man have fokus på svømmeænder - er det vigtigt at der er lavvandede partier, hvor ænderne kan fouragere.

 

I forbindelse med anlæg af søer og vandhuller kan jeg hjælpe med følgende:

 

  • Indhentning af oplysninger fra Ledningsejerregisteret og screening for beskyttelser, fredninger og lignende.
  • Projektering af selv anlægget.
  • Ansøgning om tilladelse hos relevante myndigheder.
  • Eventuel ansøgning om tilskud hvis der er relevante tilskudsordninger der er åbne for ansøgninger.