Biotopplan

Hvad er en biotopplan og skal du have sådan en?

 

Alle der udsætter mere end 100 fugle eller 1 fugl pr. hektar på ejendomme over 100 hektar, skal hvert år udarbejde, gennemføre og anmelde en biotopplan inden den 1. maj.

 

En biotopplan er en plan over de vildtvenlige og/eller naturforbedrende tiltag der laves på ejendommen. Et tiltag kan f.eks. være en vildtstribe, et nyt læhegn, slåede spor o.a.

 

Tiltagene giver point der vægtes efter ejendommens størrelses, således at f.eks. 100 meter insektvold giver 2 point på en ejendom på 100 hektar og kun 1 point på en ejendom på 200 hektar. Når man har tiltag der til sammen giver minimum 100 point må man udsætte op til 7 fugle pr. hektar. Med de seneste ændringer i bekendtgørelsen er der mulighed for at sætte helt op til 12 fugle ud pr. hektar, hvis man anmelder en biotopplan på 150 point eller derover.

 

Biotopplanen anmeldes hvert år inden den 1. maj. Anmeldelsen foregår digitalt på virk.dk. Link til anmeldelse: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/udsaetning-og-indfangning/biotopplaner/

 

Biotopplan - Udsætning af fasaner

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg tilbyder konsulentbistand i forbindelse med biotopplaner. Jeg har stor erfaring med udarbejdelse, gennemførsel og anmeldelse af biotopplaner på mange forskellige typer ejendomme. Lige fra mindre konsortier der har lejet jagten på en ejendom til større ejendomme med professionelt jagtvæsen. Min assistance kan enten være den "fulde pakke", hvor du får alt undtagen den praktiske udførsel af tiltagene, eller bare hjælp til enkelte dele af processen i forbindelse med biotopplaner.

 

  • Terrængennemgang hvor vi i fællesskab drøfter tiltag, placering og udformning.
  • Korttegning.
  • Pointberegning.
  • Digital anmeldelse via virk.dk.

 

Kontakt mig på mail: info@vildtremisen.dk eller tlf.: 25 14 47 47 og hør mere om hvad jeg kan tilbyde.

 

Hvad koster det så at få lavet en biotopplan?

Mindre opgaver løses på timepris 549 kr. + moms. Ved større opgaver giver jeg meget gerne et fast tilbud. Typisk er prisen for 1. gangs udarbejdelse og anmeldelse af en biotopplan omkring 3500-6000 kr. + moms. Det svinger dog meget afhængig af ejendommens størrelse og antallet af tiltag der gennemføres på ejendommen. Har man en gang fået udarbejdet en biotopplan, vil prisen de efterfølgende år afhænge af i hvor høj grad biotopplanstiltagene genbruges fra år til år.

Hvordan laver man så en biotopplan?

 

Jeg starter altid med at få fastlagt "udsætningsbehovet", som jeg ligger til grund for hvor stor en del af den samlede ejendom, jeg lader indgå i biotopplanen. Der er ikke er nogen grund til at gennemføre en biotopplan der giver mulighed for udsætning af 2500 fugle, hvis man reelt kun ønsker at udsætte 1000. Udfra udsætningsbehovet og de steder hvor udsætningspladserne er placeret eller ønskes placeret, fastsættes så afgrænsningen af biotopplansejendommen.

 

Inden vi tager gummistøvlerne, på vender vi også hvilke typer af tiltag der er mest interessante på ejendommen. I overvejelserne indgår bl.a. maskinpark, tidsforbrug, regler for vildtvenlige tiltag på arealer i omdrift og permanente tiltag kontra et-årige tiltag. Maskinparken indbefatter både de maskiner der anvendes til selve biotopplanstiltagene. F.eks. slåmaskine og fræser. Derudover er det altid interessant at kende bredden på den såmaskine og sprøjte der anvendes i markbruget, da man så ofte kan placere nogle tiltag på en smart måde ude i dyrkningsfladen.

 

På mange ejendomme er der allerede en række tiltag der giver point i biotopplanssammenhæng. Det kan være efterafgrøder, arronderinger af markerne og lignende. Disse noteres også inden vi begiver os i felten, så jeg har et rimeligt overblik over hvor meget vi "mangler" for at nå i mål.

 

Herefter er det tid til en terrængennemgang. Mine overvejelser her er hvordan man bedst placerer tiltagene ifht. at holde fuglene på terrænnet. Samt hvad der rent jagtteknisk giver mening. Typisk vil overvejelserne gå på ledelinjer fra udsætningspladserne og ud til såterne og ledelinjer mellem såter, der får fuglene til at bevæge sig rundt inde på terrænnet, fremfor at gå på opdagelse udenfor terrænnet. Derudover vil prisen(offeromkostningen) ved de enkelte tiltag også ofte være et tema.

 

Der er følgende minimumskrav til biotopplanens indhold:

 

  • Afgrænsning af biotopplanejendommens areal på kort i max forhold 1:10.000
  • Kort beskrivelse af biotopplanstiltagene. De enkelte biotopplanstiltag skal nummereres på kortet, og der skal angives længde eller areal.
  • Oplysning om hvorvidt man ønsker at gøre brug af den udvidede adgang til fældefangst af ræv på biotopplansejendommen.
  • Erklæring om at biotopplanen overholder gældende retningslinjer.
  • Angivelse af navn og adresse på den/de person(er) der er ansvarlige for udsætningen. Disse personer skal have gennemgået et lovpligtigt kursus omkring udsætning af fuglevildt.

 

Klik her og se artikel i landbrugFyn omkring min virksomhed og biotopplaner.