Vildtplanter

Her finder du et stort udvalg af planter til skov, læhegn, remiser, haver og andre småbeplantninger i landskabet. Alle planter leveres i bundter af enten 10 eller 25 stk. Stykprisen der er angivet er prisen pr. bundt og IKKE prisen pr. plante!

 

Obs! Barrodsplanter er sæsonvarer der leveres hhv. forår og efterår.

 

TIl større planteprojekter udregner jeg altid gerne et tilbud, ligesom jeg også gerne hjælper med planteplaner, rådgivning omkring plantesammensætning, udformning af beplantninger og lignende.

 

Kontakt mig på mail info@vildtremisen.dk eller tlf.: 25144747 og få et tilbud på planter til dit projekt!

 

preload spinner

Plant for vildtet!

Når man taler om at plante for vildtet, handler det om plantning af buske og træer, enten som levende hegn eller som større eller mindre beplantninger i det åbne land. Man kan dog også plante for vildtet i skoven.

 

Hensigten med at plante for vildtet er at forbedre kvaliteten af levestedet. En vildtplantnings opgave er først og fremmest at tilbyde vildtet læ for vind og vejr og dækning for rovvildt.

 

At plante for vildtet er en god måde at skabe og sikre levesteder for vildtet. Når først læhegnet eller remisen er etableret, passer det i høj grad sig selv - selvom man selvfølgelig med jævne mellemrum bør sørge for at forynge vildtplantningerne for at sikre at deres funktion - læ og dækning - opretholdes.

 

Planterne du køber hos Vildtremisen.dk er barrodsplanter, typisk 2-årige planter i størrelse 30-50 cm. Erfaringen er at små planter giver et meget bedre resultat en at plante større planter, som f.eks. 40-80 cm store planter. En mindre plante er ikke så følsom overfor den omvæltning det er at blive taget op i planteskolen og genplantet på det endelige voksested. Det betyder at den langt hurtigere komme i god vækst, og hurtigt kompenserer for den mindre størrelse på plantningstidspunktet.

Design af en vildtplantning

Groft sagt kan vildtplantningerne deles op i levende hegn og remiser. Et levende hegn består af en eller flere planterækker i det åbne land, og fungerer både som levested for en lang række arter, men i høj grad også som ledelinje mellem forskellige andre biotoper. En remise er en beplantning i en eller anden form. Det kan være en trekant der retter et markhjørne af så driften bliver mere rationel, tilplantning omkring gamle mergelgrave eller en decideret "fasanjagtsremise", der er anlagt med det formål at få de udsatte fasaner til at præsentere sig bedst muligt på efterårets og vinterens jagter.

 

Man planter stort set altid i lange lige rækker. Det gør man for at det bliver nemmest muligt at renholde beplantningen for ukrudt de første vækstsæsoner. Afstanden mellem rækkerne kan variere alt afhængig af hvilken form for renholdelsesmetode man anvender - typisk er rækkeafstanden mellem 1 og 2 meter. En afstand i det interval sikrer at planterne kan udvikle sig fornuftigt enkeltvis og at de samtidig bliver til en sammenhængende bevoksning inden for rimelig tid. Afstanden mellem planterne kan man lidt bedre lade variere, da den ikke er afgørende i forhold til renhold af vildtplantningen. Svagtvoksende buske kan f.eks. plantes  med 50 cm imellem, mens mere kraftigtvoksende arter der skal have plads til at udvikle sig kan plantes på større afstand - f.eks. op til 2 meter.

 

Inden man begynder at designe sin vildtplantning bør man tage de naturgivne forhold på lokaliteten hvor man ønsker at plante i betragtning. Er det vindudsat? Måske tæt på kysten hvor havgus kan være et vilkår? Hvordan er jorden? Sand, ler, grus eller...? Er der meget vådt eller meget tørt? Ofte kan man se sig omkring i området og finde inspiration i hvad der i forvejen findes. Hvis slåen og havtorn gror godt hos naboen, så er der overvejende sandsynlighed for at de samme planter vil klare sig godt hos dig.

 

Levende hegn - eller læhegn, som de også kaldes - bør designes så de forbliver tætte i bunden og den lægivende effekt bevares. Det opnår man ved fortrinsvis at anvende buskarter - f.eks. kan man plante 75% buske og 25% træer. Træerne bør der løbende tyndes ud i. Både for at sikre sig at det enkelte træ kan udvikle sig frit til et pænt enkeltstående træ, men også for at sikre at der fortsat kommer lys ned til busklaget i bunden af hegnet. Typisk tynder man første gang 5-7 år efter plantning.

 

Hvor mange planterækker det levende hegn skal bestå af, kan der gøres virkelig mange overvejelser omkring. Skal hegnet være mere end blot en ledelinje, bør man dog ikke plante mindre end tre rækker. Selv et enkeltrækket hegn kan dog have en stor effekt for f.eks. agerhøns, hvis man vælger buskarter der bliver lave og tætte og man sørger for at der fremadrettet er en strimmel gammelt græs på hver side af hegnet. Til dette formål er arter som slåen, sargents æble, tjørn og lignende ideelt.

 

I forhold til design af vildtremiser er der endnu flere faktorer der gør sig gældende end ved levende hegn. Som udgangspunkt skal beplantningerne designes så vinden lukkes ude og solen lukkes ind - for at solen for alvor kan lukkes ind kræver det dog at beplantningen har en hvis størrelse.

Plantning af barrodsplanter

Når man planter læhegn, remiser og andre småbeplantninger foregår det i reglen med barrodsplanter. Barrodsplanter er relativt små planter på 1-3 år, der leveres med bar rod - altså uden jord og potte - klar til at plante. Planterne tages op når de er i dvale - dvs. i vinterhalvåret fra løvfald og frem og opbevares på køl herefter. De leveres i bundter - sædvanligvis med 25 planter pr. bundt. Er det særligt store planter kan der dog også leveres med 10 planter pr. bundt.

 

Når man planter barrodsplanter er det vigtigt foregår det optimalt i perioder uden frost, tørke eller under ekstremt våde forhold. Altså enten efterår eller forår. Planterne plantes enten med en spade eller med plantemaskine. Ved plantning med spade er det vigtigt at det er en ordentlig spade - en almindelig havespade kan ikke tåle mosten. En afkortet drænspade eller en skovspade er det rigtige redskab - og den skal være skarp!

 

Det er vigtigt at sikre rødderne på barrodsplanten god jordkontakt. Ligger der grenaffald, kvas eller er der et fræstæppe, bør det fjernes forud for plantningen, så det er jorden man planter i. Det er vigtigt ikke at lave et timeglasformet ved at vrikke spaden frem og tilbage. Bliver der et hulrum omkring plantens rødder tørrer de ud og planten går ud. Plantens rødder skal være udstrakte i plantehullet - er røddderne for lange, kan de kortes af med en økse.

 

Når plantens rødder er i jorden trædes der godt til omkring planten for at sikre kontakten mellem jord og rødder. I filmen nedenfor kan man se hvordan man gør og få lidt tips til arbejdet. Det er hårdt arbejde at plante mange planter, så det kan godt betale sig at tilrettelægge arbejdet på en fornuftig måde!

 

 

Renhold af vildtplantning

Renhold af beplantningen er i de fleste tilfælde nødvendigt for at sikre succes. Hvis planterne gror til i græs og andet ukrudt, går de ud som følge af konkurrence om vand og næringsstoffer. Noget ukrudt kan planterne dog godt klare, så renhold skal ikke nødvendigvis udføres så der kun er jord imellem planterne.

 

Traditionelt har man renholdt ved at sprøjte med f.eks. RoundUp med en afskærmet sprøjte der kun rammer ukrudtet og ikke planterne. Sprøjten kan være bugseret ved større beplantinger - ved mindre beplantinger vil en rygsprøjte med skærm oftest være den bedste løsning. 1-2 gange i løbet af første og anden vækstsæson vil ofte være tilstrækkeligt til at sikre at planterne har så godt fat at de selv kan klare konkurrencen fra ukrudtet. Kommer man for sent i gang, kan det være nødvendigt at slå ukrudtet ned med en buskrydder eller en le først. Rammer man højt ukrudt med sprøjtevæsken er der en rimelig chance for at det svirper tilbage og rammer planterne - og det holder de ikke til.

 

Renhold kan også løses mekanisk - altså uden kemi. I mange tilfælde er det et ønske at løse renhold på denne måde. Det kan skyldes at ejendommen hvorpå der plantes drives økologisk og der derfor ikke må renholdes med kemi. Det kan også være et ønske om blot at reducere brugen af kemi af hensyn til naturen. Mekanisk/økologisk kan være med en harve eller en fræser, som man kører imellem rækkerne med. Ved meget små beplantninger kan et godt gammeldags hakkejern også være tilstrækkeligt. Man bør påregne i hvert fald 2-4 overkørsler første år og 1-3 overkørsler i anden og tredje vækstsæson.

Pris på læhegn og vildtplantninger

Prisen på et læhegn eller en vildtplantning kan selvsagt variere meget udfra f.eks. plantevalg og planteafstand, men hvis man som udgangspunkt regner med 25-30 kroner pr. løbende meter inkl. moms for planter til et 3-rækket læhegn og ca 5 kr pr. m2 for planter til remiser. Hertil kommer eventuelle udgifter til plantning, renhold og hegning af arealet. Disse udgifter vil varierer meget afhængigt af om man gør det selv, eller man hyrer en entrepenør. Entrepenørernes priser varierer meget fra landsdel til landsdel.

Pleje af læhegn og remiser

Når beplantningen er etableret melder der sig på et tidspunkt et behov for pleje. Er der plantet ammetræer skal de fjernes relativt hurtigt - måske allerede efter 3-5 år - så de ikke stjæler pladsen fra de arten den egentlig var tænkt til. Derudover bør man løbende skære buske ned så de fortsat er tætte ned til jorden og giver dækning for vildtet. Bestandstræer - altså de blivende træer - skal der også tyndes ud i, da der sædvanligvis plantes for mange, så man senere kan vælge de pæneste som blivende træer.

 

Den kontinuerlige pleje er vigtig for at sikre at vildtplantningen fortsat er tæt i bunden og yder den læ og dækning som til dels er formålet med den. Plejer man ikke sine vildtplantninger jævnligt - sædvanligvis vil 3-års intervaller være fint - bliver de åbne i bunden og træarterne tager over på bekostning af buskarterne.

 

Langt hovedparten af løvfældende træer og buske tåler en meget hårdhændet behandling og vil, når man skærer dem ned til jorden, blot skyde fra stødet igen. Man skal derfor ikke være urolig for om man har fældet for meget eller om man er gået for hårdhændet til værks når man tynder i vildtplantningen - Det skal nok blive godt igen!

 

Køb af planter hos Vildtremisen.dk

Vildtremisen.dk køber planter hos Danmarks førende engrosplanteskoler indenfor skov- og landskabsplanter. Planterne er altid ledsaget af plantepas, der dokumenterer planternes oprindelse og det er din garanti for får at du et produkt der overholder de tekniske krav der er til barrodsplanter til skov- og landskab.

 

Alle barrodsplanter leveres som udgangspunkt i bundter af 25 stk. og størrelse 30-50 cm. Der vil i de fleste tilfælde være tale om 2-årige planter og i enkelte tilfælde 1-årige eller 3-årige. Det afhænger dels af plantearter og dels af vækstforholdene det pågældende år.

 

Alderen på frøsåede planter benævnes f.eks. 2/0 for en 2-årig plante der ikke er omplantet, 1/1 for en 2- årig plante der er omplantet, osv. Stiklingeformerede barrodsplanter benævnes 0/1, 0/2 osv. alt afhængig af plantes alder.

LEVERING AF PLANTER

Planter leveres i sæsonen direkte fra planteskolen. Planter er sæsonvarer og kan derfor ikke leveres henover sommeren og før løvfald i efteråret. I foråret leveres planter fra kølerum så længe det er muligt.